Standaardpromotievoorwaarden 26.11.2013

1. Inleiding

1.1 De voorwaarden in dit document (Standaardpromotievoorwaarden) zijn van toepassing op alle promotieaanbiedingen die beschikbaar zijn via Onze Platformen (elk afzonderlijk een 'Promotie' te noemen) en vormen, samen met alle toepasselijke specifieke promotievoorwaarden, die ook wel 'Key Terms' worden genoemd en worden vermeld op de webbestemmingspagina voor de relevante promotie (Specifieke promotievoorwaarden) en Onze Gebruiksvoorwaarden, Voorwaarden voor het Loyaliteitsprogramma en het Privacybeleid(gezamenlijk, de 'Regels'), een legale (bindende) overeenkomst tussen U en Ons die alleen kan worden gewijzigd met Onze instemming. Regel wijzigingen zullen meegedeeld en uitvoerbaar worden overeenkomstig de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden. Door de Gebruiksvoorwaardenen door deel te nemen aan een Promotie, maakt u duidelijk dat u de Regels accepteert en ermee instemt dat u aan deze Regels bent gebonden.

1.2 U dient deze Standaardpromotievoorwaarden en alle toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden nauwkeurig door te nemen alvorens deel te nemen aan een Promotie.

1.3 In geval van een conflict of inconsistentie tussen de Standaardpromotievoorwaarden, de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden,gelden de Specifieke promotievoorwaarden gevolgd door de Standaardpromotievoorwaarden, maar enkel voor zover vereist om het conflict of de inconsistentie op te lossen. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd aan de hand van definities opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden.

1.4 U kunt de Standaardpromotievoorwaarden afdrukken door de afdrukoptie te selecteren in het menu 'Bestand' van Uw browser.

1.5 Uw gebruik van elk Platform en van alle Diensten die beschikbaar zijn via dat Platform, is onderhevig aan de Regels.

2. Promoties en promotieperioden

2.1 Wij kunnen van tijd tot tijd Promoties aanbieden, die de vorm kunnen aannemen van bonusaanbiedingen (hetzij echt geld-bonussen hetzij in een andere vorm van stimulans), prijstrekkingen, competities, prijsvragen, wedstrijden, toernooien of andere typen Promoties, of een combinatie van deze vormen. Het specifieke type Promotie zal worden beschreven, en de volledige details vermeld, in de communicatiemiddelen (zoals e-mails, pop-ups en brieven) waarvan Wij gebruik maken om U te informeren over elke Promotie (elk afzonderlijk een 'Promotiecommunicatiemiddel' te noemen) en/of op de individuele bestemmingswebpagina van de relevante Promotie.

2.2 Voor de doeleinden van alle Promoties is de Promoter de entiteit waarmee U een contract hebt gesloten onder de Gebruiksvoorwaarden ("Wij', 'Ons' en 'Onze'), tenzij andersluidende bepaling.

2.3 De geldigheidsduur van elke Promotie (Promotieperiode) wordt vermeld in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden. Elke Promotie wordt automatisch afgesloten aan het eind van de relevante Promotieperiode, waarna er geen deelname aan de Promotie meer mogelijk is. Indien er geen Promotieperiode wordt vermeld, eindigt de desbetreffende Promotie wanneer deze wordt beëindigd op het Platform.

3. Promotiecommunicatiemiddelen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Promotiecommunicatie, is deelname aan elke Promotie toegestaan aan spelers van elk van Onze Platformen, maar beperkt tot één deelname per persoon, gezin, huishouden, adres of organisatie waaraan Wij de Promotiecommunicatie sturen. Wij behouden Ons het recht voor de deelname aan bepaalde Promoties te beperken tot spelers die voldoen aan bepaalde selectiecriteria. Wanneer in de Promotiecommunicatie meerdere deelnemers worden toegestaan, behouden wij Ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om het aantal deelnemers te beperken.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is elke Promotiecommunicatie uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde of categorie geadresseerden en niet overdraagbaar. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, of niet valt binnen de bedoelde categorie van ontvangers, is de aanbieding van nul en generlei waarde.

4. Kwalificatie om deel te nemen aan een Promotie

4.1 Om in aanmerking te komen voor deelname aan een Promotie en een Gekwalificeerde speler te worden, dient U:

(a) éénentwintig (21) jaar te zijn;
(b) het juridische recht te hebben om gebruik te maken van Onze Diensten in overeenstemming met Onze Gebruiksvoorwaarden;
(c) indien de Promotie specifiek is bedoeld voor spelers die gevestigd zijn in en/of zich bevinden in een bepaald land zoals uitdrukkelijk vermeld in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden, een bewoner te zijn van en/of zich bevinden in dat land;
(d) tenzij de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden aangeven dat er een 'geen inkoop noodzakelijk'-route beschikbaar is, en behoudens paragraaf 5.2 hieronder, zich met succes te hebben aangemeld voor het Platform voor de relevante Dienst en een echt geld-spelersaccount (Account) geopend te hebben conform Onze Gebruiksvoorwaarden;
(e) te voldoen aan alle overige kwalificatiecriteria die worden vermeld in de relevante secties van deze Standaardpromotievoorwaarden met betrekking tot bepaalde Promotiecategorieën en in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden; en
(f) geen Niet-geautoriseerde persoon te zijn (zoals gedefinieerd in paragraaf 6 hieronder)

4.2 Om in aanmerking te komen voor deelname aan een Promotie die wordt beschreven als bedoeld voor nieuwe spelers of als een 'nieuwe speler-aanbieding', een 'aanmeldingsaanbieding' (of een vergelijkbaar type aanbieding), mag U niet al eerder een Account hebben geopend en hierop een storting hebben gedaan voor enige van Onze Diensten. Dergelijke Promoties mogen niet in combinatie met een andere Promotie worden gebruikt.

4.3 De identiteit van iedere deelnemer aan een Promotie wordt bepaald op basis van alle of een combinatie van de volgende zaken: naam, adres, e-mailadres, creditcard-/charge card-/betaalkaartnummer, IP-adres en andere vormen van identificatie die vereist kunnen zijn. Wij behouden Ons het recht voor om verder informatie van U te vragen als U wilt deelnemen aan een bepaalde Promotie.

5. Deelname aan Promoties

5.1 Deelname aan Promoties is altijd vrijwillig. U hebt de optie deelname te weigeren aan elke Promotie door eenvoudigweg de relevante Promotiecommunicatie te negeren.

5.2 Om aan een Promotie deel te nemen, dient U de instructies op te volgen die worden vermeld in de relevante Promotiecommunicatie, op de afzonderlijke bestemmingswebpagina voor die Promotie en, indien van toepassing, in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden. Wanneer in de Promotiecommunicatie of op de bestemmingspagina wordt aangegeven dat inkoop niet noodzakelijk is om deel te nemen aan de Promotie, kunt U deelnemen door een e-mail te sturen naar het daar vermelde adres.

5.3 Tenzij anders wordt vermeld in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden, mag U zich slechts eenmaal voor een bepaalde Promotie aanmelden.

6. Uitgesloten en gediskwalificeerde spelers

6.1

  • a. Functionarissen, directeuren, medewerkers, adviseurs of agenten van de exploitant of van de dienstverlener en elk van hun dochterondernemingen, moederbedrijven of verwante bedrijven of een van zijn of hun respectievelijke leveranciers of verkopers (inclusief reclame-, print- of publiciteitsbureaus) of functionarissen, directeuren, medewerkers, adviseurs of agenten van elke entiteit die betrokken is bij een aanbieding of familieleden van de voornoemde personen ('familielid') omvat, maar is niet beperkt tot, een echtgenoot, partner, kind of broer of zus en elke persoon die in hetzelfde huishouden woont als de voornoemde personen.
  • b. De inwoners van Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa en Rhode Island en elk ander rechtsgebied waar ook ter wereld, waar het illegaal is om deel te nemen aan promoties en/of prijzen in geld winnen.
    (gezamenlijk Niet-geautoriseerde personen genoemd)

Niet-geautoriseerde personen mogen niet deelnemen aan enige Promotie.

6.2 Als een niet-Gekwalificeerde speler deelneemt aan een Promotie, behouden Wij Ons het recht voor, onder voorbehoud van elk ander recht onder de Regels, om stappen te ondernemen om terugbetaling te bewerkstelligen van elke bonus, betaling, prijs of andere vergoeding, met inbegrip van terugboeking van de Account van de speler.

6.3 Wij behouden Ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke speler te diskwalificeren die bedrog pleegt met betrekking tot, of knoeit met het aanmeldingsproces of het gebruik van enige Promotie of daartoe pogingen onderneemt, of wiens gedrag strijdig is met de Regels, met de bedoeling van de Regels of met de bedoeling van de desbetreffende Promotie of Ons, enig bedrijf in de Groep of een van de respectievelijke merken naar Onze redelijke overtuiging in diskrediet zou kunnen brengen.

7. Kwalificerende stortingen

7.1 Tenzij de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden aangeven dat er een 'geen inkoop noodzakelijk'-route beschikbaar is (of een vergelijkbare dispensatie beschikbaar is) en in overeenstemming met paragraaf 5.2 hierboven, dient U voor elke Promotie de vereiste minimumstorting op Uw Account te hebben gedaan, welke na opening van genoemde Account van tijd tot tijd is vereist (Kwalificerende storting), tenzij de Specifieke promotievoorwaarden vermelden dat een ander kwalificerend stortingsbedrag is vereist.

7.2 Overboekingen tussen spelersaccounts (speler 'A' maakt geld over naar speler 'B') en teruggedraaide uitbetalingen gelden niet als stortingen met als doel te voldoen aan de eisen aangaande minimum Kwalificerende stortingen.

7.3 Eisen met betrekking tot Kwalificerende stortingen kunt u vinden door here te klikken.

8. Vrijgave- en uitbetalingsbeperkingen

8.1 Met betrekking tot sommige Promoties moet, behalve aan de algemene kwalificatiecriteria die worden vermeld in deze Standaardpromotievoorwaarden, worden voldaan aan bepaalde vrijgavevereisten of, waar van toepassing, bepaalde uitbetalingsbeperkingen, voordat van een bonus gebruik kan worden gemaakt, met een bonus kan worden gespeeld of, waar van toepassing, tot uitbetaling kan worden overgegaan, of als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een prijs of deel te nemen aan een competitie, prijsvraag, wedstrijd of toernooi. Dergelijke aanvullende beperkingen of eisen zullen worden opgenomen in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden of er zal in deze voorwaarden naar worden verwezen. Tenzij anders vermeld in de desbetreffende aanbieding, moet U vijf maal het bonusbedrag inzetten dat U bij Onze Sportdiensten hebt gewonnen, tegen kansen (odds) van 1.4 of hoger voordat tot uitbetaling kan worden overgegaan.

Indien U gelden van Uw Account opneemt in verband waarmee U een Bonus hebt ontvangen of in aanmerking komt om een bonus te ontvangen, zonder dat U hebt voldaan aan de toepasselijke vrijgavevereisten, uitbetalingsbeperkingen of algemene classificatiecriteria, verbeurt U daarbij het gehele Bonusbedrag en de uit deze Bonus voortkomende winsten en hebben Wij het recht om dit bedrag op Uw Account in mindering te brengen.

8.2 In het geval dat het een vereiste is van een Promotie dat er een bepaald aantal spellen, hands of weddenschappen wordt gespeeld of geplaatst, worden spellen, speelhanden (hands) of weddenschappen die worden gespeeld of geplaatst aan toernooitafels (tenzij de Promotie een toernooi is) of aan speelgeldtafels niet meegeteld, tenzij anderszins is bepaald in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden.

8.3 Indien het bij een Aanbieding vereist is dat er een bepaald aantal Punten wordt vergaard, heeft, tenzij anders vermeld in de specifieke actievoorwaarden die van toepassing zijn, deze verwijzing naar Punten betrekking op standaard-Punten die gedurende de looptijd van de Actie worden verzameld. Tenzij het in de specifieke actievoorwaarden die van toepassing zijn anders is aangegeven, worden Punten die zijn verkregen door middel van "topping" of die zijn ingewisseld of op enigerwijs zijn gebruikt buiten de relevante actie niet meegeteld naar het vereiste aantal punten en zodra Punten eenmaal zijn ingewisseld in relatie tot een Actie kunnen zij niet worden teruggevorderd.

8.4 In het geval dat het een vereiste is van een Promotie dat er weddenschappen worden uitgebracht, worden weddenschappen die worden uitgebracht in (i) roulette, namelijk of het winnende nummer rood, zwart, oneven of even is, tussen de nummers 1-18 of tussen de nummers 19-36 ligt; (ii) single deck blackjack; (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold’em Bonus Poker; (vi) Final Score World Cup; en (vii) Tens or Better niet meegeteld als geldige weddenschappen die voldoen aan de uitbetalings- of inzetbeperkingen van een Promotie, tenzij anderszins is bepaald in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden.

9. Betaling van bonussen

9.1 Behoudens Paragraaf 8.1 hierboven, en tenzij anderszins bepaald in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden, zullen alle echt-geldbonussen binnen zeven (7) dagen na aanmelding voor de desbetreffende Promotie worden overgemaakt naar de Accounts van de Gekwalificeerde spelers.

9.2 Uw gebruik van echt-geldbonussen is onderworpen aan Onze controle op onregelmatige spelpatronen. Om eerlijk spel en correct gebruik van bonussen te garanderen, beschouwen Wij inzetten met een lage marge, gelijke inzetten, 'zero bets' (nul-inzetten of beurt overslaan) of 'hedge betting' (risico-afdekkende inzetten) als onregelmatige spelvormen indien toegepast om misbruik te maken van bonussen. Andere voorbeelden van onregelmatige spelpatronen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) enkele of meervoudige inzetten plaatsen met een waarde van vijftig procent of meer van de bonus bij één spel, een afzonderlijke hand, of ronde, om een saldo te kweken en spelpatronen (grootte van de inzet, speltypen, inzetstructuren enz.) aanzienlijk te veranderen met de bedoeling aan de vereisten voor bonusvrijgave te voldoen; (ii) grote inzetten plaatsen die een aanzienlijke winst opleveren gevolgd door een daling van de grootte van de inzet tot vijfenzeventig procent of meer van het voorgaande gemiddelde inzetbedrag, zolang totdat aan de vereisten voor bonusvrijgave is voldaan; (iii) indien wij gegronde redenen hebben om te vermoeden dat u pogingen doet op oneigenlijke wijze te profiteren van een bonus die door Ons in goed vertrouwen is aangeboden ter vergroting van Uw amusement (bijvoorbeeld door een bonus te accepteren wordt voldaan aan de minimum vereisten voor weddenschappen, en de gelden worden vervolgens opgenomen). Indien Wij vermoeden dat zich onregelmatige spelpatronen hebben voorgedaan, behouden Wij Ons het recht voor U niet toe te staan de gelden op Uw Account op te nemen en/of Uw winst als gevolg van Uw gebruik van de bonus achter te houden.

9.3 Indien per ongeluk meer dan één bonus in echt geld of willekeurig welk ander excessief bedrag is uitbetaald aan een Gekwalificeerde speler, behouden Wij Ons het recht voor, onder voorbehoud van alle andere rechten onder de Regels, om stappen te ondernemen om het terugbekomen van het extra bonusbedrag of de betaling te bewerkstelligen van de Account van de speler.

10. Prijzen

10.1 Gekwalificeerde spelers die een prijs winnen als gevolg van een Promotie bestaande uit een trekking, competitie, prijsvraag, wedstrijd of toernooi (elk afzonderlijk respectievelijk een Winnaar en een Prijs), moeten de desbetreffende Prijs accepteren 'zoals deze is' ('as is'), en hebben geen recht op uitbetaling in cash, tenzij Wij, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen uitbetaling in cash aan te bieden (waarbij het bedrag lager kan zijn dan de volledige waarde van de Prijs). Wij behouden Ons het recht voor op elk gewenst moment elke Prijs te vervangen door een of meer prijzen (of een geldbedrag) van min of meer gelijke waarde. Van deze optie kunnen wij bijvoorbeeld gebruikmaken als het onpraktisch of onevenredig duur is om een bepaalde Prijs af te doen leveren op de geografische locatie van de Winnaar.

10.2 Prijzen worden willekeurig getrokken. Behoudens dat alle spelers Gekwalificeerde spelers moeten zijn, wordt er geen voorkeur getoond met betrekking tot geslacht, leeftijd, geografische locatie, de periode gedurende welke een bepaalde speler al Gekwalificeerd is, het spelkanaal of Platform dat een Gekwalificeerde speler heeft gebruikt of enige andere factor.

10.3 Alle Prijzen zullen zijn getrokken op het moment of binnen het tijdsbestek dat wordt vermeld in de toepasselijke Specifieke promotievoorwaarden, en een geldprijs wordt, tenzij anderszins aangegeven in genoemde voorwaarden, overgemaakt naar de Account van de Winnaar. In het geval dat we een niet-geldprijs bij U laten bezorgen, moet mogelijk voor ontvangst worden getekend. Wij behouden Ons in alle gevallen het recht voor om te bepalen dat een bepaalde Prijs alleen beschikbaar is wanneer deze wordt opgehaald, met name, maar niet uitsluitend, als bezorging van een dergelijke prijs onpraktisch of onevenredig duur is. In het geval van een niet-geldprijs, zullen Wij al het redelijk mogelijke ondernemen om contact te maken met de Winnaar met behulp van de contactgegevens in zijn/haar Account, maar als We er niet in slagen binnen 30 dagen nadat de Prijs is gewonnen, contact te maken met de Winnaar, behouden Wij Ons het recht voor om een andere Winnaar te trekken in plaats van de oorspronkelijke Winnaar of om de Prijs verbeurd te verklaren zonder aansprakelijkheid jegens de Winnaar.

10.4 Wij behouden Ons het recht voor een Prijs niet toe te kennen of stappen te ondernemen om retournering van een prijs te bewerkstelligen indien de Winnaar volgens de Regels of de toepasselijke wetgeving geen recht heeft om een dergelijke Prijs te ontvangen (in aanmerking nemende dat het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Winnaar is om ervoor te zorgen dat hij/zij het recht heeft de Prijs te ontvangen) of als Wij reden hebben om de Winnaar te diskwalificeren conform paragraaf 6.3.

10.5 As U deelneemt aan een prijsvraag, wedstrijd of toernooi en om welke reden dan ook niet in staat bent om, of niet verkiest om door te gaan naar de volgende ronde nadat U zich daarvoor hebt gekwalificeerd, verliest U Uw plaats en komt U niet langer in aanmerking om een Prijs te ontvangen die wordt toegekend in de volgende ronde, in een van de ronden daarna, of aan het eind van het toernooi.

10.6 Elk recht om een Prijs te ontvangen is niet-overdraagbaar.

10.7 De Winnaar is volledig en als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde belastingen over de desbetreffende Prijs en voor alle kosten die aan de Prijs en het gebruik daarvan zijn verbonden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de mogelijke vereisten van de toepasselijke lokale wetgeving. Voorbeelden van dergelijke bijkomende kosten zijn, maar zijn niet beperkt tot, de kosten van voertuigregistratie, motorrijtuigenverzekering en een rijbewijs als de Prijs een auto is, of de kosten van een paspoort, visum en reiskostenverzekering als de Prijs een reis is, of de reiskosten van en naar een bepaalde locatie, als de Prijs locatiespecifiek is, bijvoorbeeld een evenement, activiteit of vakantie (tenzij de Prijs inclusief reis is, of bestaat uit een vlucht, treinreis of zeereis, in welk geval de Winnaar verantwoordelijk is voor de reis van en naar het inscheeppunt).

10.8 In het geval dat een Prijs bestaat uit een evenement, activiteit, vakantie of de uitvoering van een Dienst, is de Winnaar volledig en als enige verantwoordelijk voor naleving van eventuele boekingsvoorwaarden en andere voorwaarden of instructies van de relevante derde partij die optreedt als aanbieder of organisator en moet deze in staat zijn te voldoen aan alle beperkingen met betrekking tot data en tijden in relatie tot de Prijs (die mogelijk niet kunnen worden gewijzigd) en alle andere beperkingen die mogelijk worden gesteld aan de reizende door de relevante derde partij die optreedt als aanbieder of organisator. Het contract met betrekking tot een dergelijk evenement, activiteit, vakantie of service wordt gesloten tussen de Winnaar en de relevante derde partij die optreedt als aanbieder of organisator, en Wij zijn geen deelnemer aan genoemd contract en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering of niet-uitvoering van het contract, welke de volledige verantwoordelijkheid is van de relevante derde partij die optreedt als aanbieder of organisator. Wij zullen geen enkele vorm van verzekering bieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheids- of annuleringsverzekering, met betrekking tot een Prijs die bestaat uit een evenement, activiteit, vakantie of service.

10.9 In het geval dat wij met betrekking tot een Prijs gebruik maken van de naam of het handelsmerk van een derde partij, zijn deze het eigendom van de desbetreffende derde partij. Het gebruik van deze namen of handelsmerken of het gebruik van enige foto van een Prijs houdt geen aanspraak in op enige licentie of aanbeveling of op enig partnerschap of sponsorschap, noch mag enige licentie, aanbeveling, enzovoort, uit het gebruik van namen, handelsmerken of foto's worden afgeleid. Alle foto's die mogelijk worden gebruikt om een Prijs te promoten, zijn uitsluitend bestemd voor illustratieve doeleinden en de feitelijke Prijs kan verschillen van datgene wat op de foto's wordt weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot merk, model, specificatie, kleur, afwerking, verpakking en andere kenmerken.

10.10 Onze aanbieding van een bepaalde Prijs houdt niet in dat Wij gelieerd zijn aan de derde partij die de Prijs produceert, levert, aanbiedt of organiseert, of dat Wij deze partij financieel ondersteunen of aanbevelen.

10.11 De Winnaar is als enige en volledig verantwoordelijk voor elk gebruik dat van de Prijs wordt gemaakt. Behalve voor zover als uitdrukkelijk is voorzien in deze Standaardpromotievoorwaarden worden er geen toezeggingen, garanties of voorwaarden gedaan, geboden, gesteld of geaccepteerd door Ons, en er zullen geen andere voorwaarden van toepassing zijn, tussen Ons en enige andere persoon, met betrekking tot enige Prijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties voor geschiktheid, betrouwbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, of andere impliciete voorwaarden, welke Wij uitsluiten in de hoogste mate die door de wet wordt toegestaan.

11. Prijstrekkingen

11.1 In het geval van prijstrekkingen zullen de Winnaars willekeurig worden getrokken uit alle correct ingediende inschrijvingen (de details van het gebruikte proces worden uiteengezet in Paragraaf 11.2 hieronder (het 'Trekkingsproces')) en behoudens dat alle spelers Gekwalificeerde spelers dienen te zijn, zal geen voorkeur worden getoond met betrekking tot geslacht, leeftijd, geografische locatie, de periode gedurende welke een bepaalde speler al Gekwalificeerd is, het spelkanaal of Platform dat een Gekwalificeerde speler heeft gebruikt of enige andere factor.

11.2 Het Trekkingsproces verloopt als volgt:

(a) Elke inschrijving die op geldige wijze is ingediend door elke Gekwalificeerde speler in een prijstrekking, wordt gesorteerd in een Microsoft Excel-spreadsheet en ontvangt een uniek willekeurig nummer, vanaf 1 tot het totale aantal inschrijvingen voor de desbetreffende prijstrekking (elk afzonderlijk een 'Unieke ID');

(b) De functie om willekeurige getallen te genereren in Microsoft Excel zal worden gebruikt om de winnende Unieke ID-nummers te bepalen die overeenkomen met de nummers van de Winnaars die worden getrokken voor de desbetreffende prijstrekking.

(c) Als 'Prijstrekkingsjurylid' zal optreden Ons Hoofd Promoties of een andere verantwoordelijke persoon die hiertoe kan worden aangewezen;

(d) De prijstrekking vindt plaats in Ons kantoor in Gibraltar door het Prijstrekkingsjurylid in aanwezigheid van een lid van Onze juridische afdeling.

By participating in any Promotion consisting of a draw, as well as for other forms of Promotions, You accept Our modalities and methodology of determining the Price and/or Winner, which could be the result of a choice by Us. You will accept the result of such draws without having any possibilities to appeal against a decision made by Us.

12. Publiciteit en intellectueel eigendom

12.1 Door deel te nemen aan een Promotie waarin U een Prijs wint of die de vorm aanneemt van een prijsvraag, een wedstrijd of een toernooi waar in U met succes doorgaat naar de tweede ronde of volgende ronden, gaat U ermee akkoord om mee te werken aan alle advertentie-, marketing- en publiciteitsmateriaal en -activiteiten die Wij voor eigen kosten mogelijk produceren dan wel organiseren. U gaat ook akkoord indien u wordt gevraagd om (a) kleding of andere attributen te dragen die zijn voorzien van een merknaam en door Ons mogelijk worden verstrekt; en om (b) indien hiertoe verzocht, een niet-herroepbaar vrijgaveformulier te ondertekenen waarin U Ons machtigt, zonder financiële compensatie (ander dan de prijs of de vooruitgang naar de tweede of volgende rondes), Uw naam, foto, beeltenis, gegevens betreffende het land en/of de stad waarin u woont en alle opmerkingen die U hebt gemaakt of die aan U worden toegeschreven, te gebruiken, en al dergelijke informatie en alle eventuele geluids- of beeldopnamen of uitzendingen voor promotiedoeleinden op te nemen in of op elk willekeurig medium, overal ter wereld.

12.2 In het geval dat U deelneemt aan enig evenement waarvoor Wij als host optreden of dat Wij organiseren in verband met een Promotie, stemt U ermee in om geen kleding of attributen te dragen of gebruik te maken van enig materiaal dat is voorzien van de merknaam of het logo van, dan wel anderszins reclame te maken voor enige organisatie die Wij beschouwen als Onze concurrent, met inbegrip van, maar niet beperkt tot andere spelbedrijven, en U stemt er eveneens mee in U niet te gedragen op een wijze die Ons, Onze partners of enige van Onze respectievelijke merken naar Onze redelijke overtuiging in diskrediet zou kunnen brengen. In het geval van enige inbreuk op deze eis, behouden Wij Ons het recht voor om geen Prijs toe te kennen of stappen te ondernemen om retournering te bewerkstelligen indien een Prijs al is toegekend.

12.3 U garandeert dat enig materiaal dat U inzendt of indient in de loop van Uw deelname aan een Promotie, volledig Uw eigen originele werk is en geen inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon. U stemt ermee in om alle rechten (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) op dergelijk materiaal aan Ons toe te kennen (en indien er morele rechten bestaan, om van dergelijke rechten afstand te doen), en om alle daartoe vereiste documenten op te maken en/of te bekrachtigen en al het andere te doen dat redelijkerwijs noodzakelijk is om Ons eigendom op dergelijk materiaal te garanderen en Ons toe te staan dit volledig te gebruiken, te reproduceren en openbaar delen, inbegrepen zonder limieten het recht om het aan te passé, wijzigen, vertalen commercieel uitbaten, doorgeven en het verlenen van onderlicenties.

13. Omrekening van valuta

13.1 Wanneer in enig communicatie-, advertentie- of ander marketingmateriaal een geldbedrag wordt genoemd voor een Promotie (Promotiebedrag) en het Promotiebedrag in een dergelijke advertentie moet worden omgerekend naar Uw Accountvaluta, geldt de wisselkoers die wij gebruiken op het moment van de omrekening. Zie de Veelgestelde vragenof neem contact op met Onze klantenservice voor meer informatie. U erkent en accepteert dat wisselkoersen voor vreemde valuta snel kunnen veranderen en dat Wij daarom niet verantwoordelijk zijn voor koerswijzigingen tussen het moment dat U de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen aan een Promotie, en het moment van omrekening.

14. Onze aansprakelijkheid

14.1 Behalve voor zover Wij geen aansprakelijkheid afwijzen of beperken voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van Onze nalatigheid of voor opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken met frauduleuze bedoelingen of enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten, accepteren Wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot Uw deelname (of onmogelijkheid van deelname) aan enige Promotie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enig gebruik dat U maakt (of niet in staat bent te maken) van enige Prijs, voor zover als dit wettelijk is toegestaan.

14.2 Indien enige Promotie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, ook indien dit het gevolg is van technische problemen of andere omstandigheden waarover wij geen controle hebben, zijn Wij niet aansprakelijk, en zal er geen bonus, betaling of prijs van enige aard worden toegekend.

15. Wijziging of beëindiging van Promoties; wijziging van de Regels

15.1 Wij behouden Ons het recht voor om elke Promotie of elk aspect daarvan te wijzigen of te beëindigen, op elk gewenst moment, met of zonder aankondiging vooraf en om elke mogelijke reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot druk-, productie-, distributiefouten of andere fouten in de Promotiecommunicatie of op het Platform, of fouten in de voorbereiding voor of de uitvoering van een Promotie die een negatief effect hebben op het resultaat van de Promotie, het aantal deelnemers of de waarde van claims.

15.2 De Regels kunnen door Ons op elk moment worden gewijzigd door de gewijzigde voorwaarden te publiceren op de relevante pagina('s) op het Platform. Wij raden U daarom aan deze Standaardpromotievoorwaarden regelmatig te raadplegen. U geeft aan dergelijke gewijzigde voorwaarden te accepteren door Uw deelname aan de Promotie voort te zetten.

16. Poker Live Events

16.1 De Winnaars nemen deel aan een livetoernooi als lid van Ons team.

16.2 De Winnaars mogen hun ticket voor een livetoernooi niet inruilen voor een prijs in contanten.

16.3 Deze voorwaarden voor Poker live events kunnen worden vervangen door specifieke regels voor livetoernooien die door de organisator van het livetoernooi worden ingesteld. Als een voorziening van deze Poker live event voorwaarden wordt vervangen door een regel voor een livetoernooi, blijven de resterende voorzieningen van deze Poker live event voorwaarden volledig van toepassing.

16.4 Als de Winnaar niet in staat is om deel te nemen aan een specifiek livetoernooi, kunnen Wij de Winnaar de mogelijkheid geven om deel te nemen aan een ander livetoernooi van gelijke of mindere waarde. Als Wij, naar Ons eigen oordeel, van mening zijn dat het andere livetoernooi van mindere waarde is, zal de Winnaar het verschil van de inschrijfwaarde in contanten ontvangen. Als geen geschikt ander livetoernooi beschikbaar is kan de prijs geannuleerd worden.

16.5 Als Wij de Winnaar niet naar een livetoernooi kunnen sturen om redenen buiten Onze redelijke invloed, of om redenen in verband met het doel van het sturen van de Winnaar naar een livetoernooi, krijgt de Winnaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een ander livetoernooi.

16.6 Het vervangende livetoernooi wordt door Ons naar Ons goeddunken bepaald.

16.7 Wij kunnen naar Ons goeddunken besluiten om geen team naar een livetoernooi te sturen. Wij zullen de Winnaar minstens twee (2) weken voor het begin van het livetoernooi hierover informeren, met de reden(en) voor het niet deelnemen. Wij zullen hem ook de mogelijkheid geven om aan een ander livetoernooi deel te nemen.

16.8 Als de Speler naar een ander livetoernooi wordt gestuurd, zijn Wij niet aansprakelijk voor de kosten, verlies of schade die hieruit zouden kunnen voortkomen.

16.9 Als lid van Ons team kunnen de volgende kosten in verband met een livetoernooi door Ons gedekt worden. Kosten worden betaald volgen het prijspakket dat de Winnaar gewonnen heeft:

  • a) Inschrijfkosten toernooi: Wij kunnen de inschrijfkosten voor het toernooi dekken.
  • b) Reistoelage en zakgeld: Wij kunnen de reiskosten betalen en de Winnaar een zakgeldtoelage toekennen. Het betaalde bedrag wordt de Winnaar door Onze vertegenwoordiger meegedeeld en betaald voor vertrek van de Winnaar naar het livetoernooi. Het bedrag kan alle kosten en uitgaven van de Speler tijdens zijn verblijf op de plaats van een livetoernooi dekken. Het bedrag wordt gecrediteerd op de account van de winnaar op Onze site.
  • c) Hotelaccommodatie: Wij kunnen de kosten voor hotelaccommodatie dekken. Aanvullende kosten, zoals maaltijden, roomservice, telefoongesprekken enz. zijn uitsluitend de verantwoording van de Winnaar.

16.10 Bij deelname aan een livetoernooi of een bijbehorend evenement zal de Winnaar te allen tijden Onze kleding geheel zichtbaar dragen, tenzij de organisatoren van het toernooi dergelijke kleding nadrukkelijke verbieden.

16.11 In verband met de deelname aan een livetoernooi gaat de Winnaar ermee akkoord om te worden geïnterviewd of te worden aangenomen door public relations ondernemingen uit Onze naam. Dit kan omvatten maar is niet beperkt tot dagelijkse interviews door Onze teams en het verstrekken van aanvullende informatie die van belang kan zijn voor de reporting op elk van Onze sites. Wij zijn eigenaar van het exclusieve recht voor het gebruik, reproduceren en het openbaar beschikbaar maken van het (gedeeltelijke) resultaat van interviews of afspraken, met inbegrip van foto's en video's van de Winnaar. De Winnaar doet afstand van het recht om dergelijk gebruik te controleren en goed te keuren.

16.12 Indien de Winnaar door derden wordt geïnterviewd in verband met een livetoernooi zal hij vermelden dat hij zich heeft gekwalificeerd voor het livetoernooi door op Onze site te spelen, tenzij de organisatoren van het livetoernooi een dergelijke communicatie nadrukkelijk verbieden.

16.13 De Speler weet en gaat ermee akkoord dat Wij afbeeldingen en video's van de Winnaar op Onze sites mogen gebruiken, evenals zijn echte naam en bijnaam in verband met de rapportage (reporting) van een livetoernooi.

16.14 Wij kunnen compensatie bieden voor aanvullende activiteiten na afloop van een livetoernooi waarin de Winnaar om deelname kan worden gevraagd. Activiteiten buiten de periode van een livetoernooi moeten vooraf door de Winnaar worden goedgekeurd.

16.15 Als de Winnaar zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zal hij worden uitgesloten van toekomstige teamevenementen, waaronder kwalificatie-evenementen en live-evenementen. Wij zullen de winnaar schriftelijk informeren over een uitsluiting en de gevolgen hiervan.

16.16 Als een uitgesloten Winnaar deelneemt en een prijs wint in een kwalificatie-evenement, wordt de prijs geannuleerd.

16.17 Wij kunnen aanvullende activiteiten organiseren tijdens de periode van een livetoernooi. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat de Winnaar kan overkomen tijdens dergelijke activiteiten. De Winnaar is altijd aansprakelijk voor zijn persoonlijke veiligheid en moet daarnaar handelen. Dit is van toepassing tijdens de hele periode waarin de Winnaar optreedt als lid van Ons team.

16.18 De geschatte totale prijs zoals deze op Onze site is vermeld kan alleen gegarandeerd worden aan een Winnaar die deelneemt aan alle extra activiteiten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden als de Winnaar besluit om niet deel te nemen of verhinderd is om deel te nemen om persoonlijke redenen of toernooiredenen.

16.19 Bij geschillen over de voorwaarden van de prijs zal Onze beslissing definitief en bindend zijn voor partijen.

16.20 De Winnaar moet wettelijk meerderjarig zijn om deel te nemen aan een livetoernooi en is alleen aansprakelijk voor het leveren van bewijs van zijn leeftijd. Wij kunnen op elk moment verzoeken om bewijsdocumenten voor zijn leeftijd.

16.21 De Winnaar is alleen verantwoordelijk voor zijn reisdocumenten of andere reisvoorwaarden, zoals inentingen enz. die hij nodig heeft voor toegang tot een land/streek waar een livetoernooi gehouden wordt.

16.22 De Winnaar moet een credit- of debetkaart meebrengen om toegang te krijgen tot de accommodatie. Als hij dit niet doet betekent dit dat Wij andere, mogelijkerwijs inferieure accommodatie voor hem moeten verzorgen. Alle extra en bijbehorende kosten voor een dergelijke wijziging in accommodatie worden door de winnaar gedragen.

16.23 De Winnaar is persoonlijk verantwoordelijk voor heffingen in verband met het winnen van de prijs.

Als U vragen heeft, kunt u contact opnemen met Onze klantenservice.
Deze Standaardpromotievoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 13 March 2012.